(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІнтерГарант»

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» (місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф. 3) (далі - Товариство, ПрАТ «СК «ІнтерГарант») повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 28 квітня 2017 року о 12:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф. 3, каб. 19.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 10:15 до 11:45 за місцем проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24.00 годину 24 квітня 2017 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

На голосування у Зборах згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

1.      Про обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Севериненко Олена Геннадіївна;

Член Лічильної комісії - Первак Сергій Олександрович.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. З першого питання порядку денного до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів буде здійснювати тимчасова Лічильна комісія, визначена Наглядовою радою Товариства.

3. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування на Зборах акціонерів Товариства.

4. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

 - для доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.,

 - для виступів при обговоренні - до 5 хв.

5. Голосування на Зборах акціонерів проводити з розрахунку одна акція - один голос, з використанням бюлетенів для голосування. Рішення з питань порядку денного приймати відкритим голосуванням.

6. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Бюлетені для голосування надаються акціонерам (уповноваженим представникам) при реєстрації їх на Зборах. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

2.      Про обрання Секретаря Річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем Річних загальних зборів акціонерів Товариства - Андрійчук Олену Миколаївну.

3.      Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

4.      Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про корпоративне управління за 2016 рік прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2016 рік та визнати роботу Правління задовільною.

2. Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2016 рік.

5.      Розгляд висновку незалежного аудитора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки, зроблені Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 24095382, у «Незалежному звіті аудитора з надання впевненості щодо річних звітних даних Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» за 2016 рік (з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.)», які відображають достовірно інформацію про фінансовий стан, фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу Товариства за 2016 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

6.      Затвердження звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звітність Товариства за 2016 рік.

7.      Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди акціонерам Товариства.

2. Не покривати збитки Товариства станом на 31.12.2016.

8.      Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

Голови Наглядової ради - Акопяна В. Г.;

члена Наглядової ради - Фреюк Т. П.;

члена Наглядової ради - Учителя  І. Л.

2. Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки:

Голова Наглядової ради - Акопян  В. Г.;

члена Наглядової ради -  Фреюк Т. П.;

члена Наглядової ради -  Учитель І. Л.

9.      Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства В. о. Голови правління Андрійчук О. М.

10.  Попереднє схвалення значного правочину

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, пов’язані з укладанням та виконанням: договорів страхування,  перестрахування; договорів, спрямованих на утворення страхових резервів та на управління страховими резервами граничною вартістю без обмежень, крім випадків, коли такі обмеження встановлені законом, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати Зборів, та надати право Наглядовій ради приймати рішення про вчинення цих значних правочинів.

11.  Про прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання ліцензії ПрАТ «СК «ІнтерГарант» на здійснення страхової діяльності.

Проект рішення:

Прийняти рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання ліцензії Товариства на здійснення страхової діяльності.

12.  Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

Припинити діяльність Товариства (код за ЄДРПОУ     23703520) шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ІнтерГарантКонсалтинг» (місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вулиця Кудрявська, 13-19, офіс 3). Визначити, що ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг», що утвориться в результаті припинення шляхом перетворення ПрАТ «СК «ІнтерГарант», є правонаступником всіх прав та обов’язків ПрАТ «СК «ІнтерГарант» з моменту завершення перетворення у відповідності до чинного законодавства України.

13.  Про затвердження Плану перетворення та пояснень до Плану перетворення.

Проект рішення:

Затвердити План перетворення та пояснення до плану перетворення ПрАТ «СК «ІнтерГарант» у Товариство з обмеженою відповідальністю «ІнтерГарантКонсалтинг», що розроблені та ухвалені Наглядовою радою Товариства 03.03.2017 (Додаток 1).

14.  Про порядок та умови здійснення перетворення Товариства.

Проект рішення:

Провести припинення ПрАТ «СК «ІнтерГарант» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими положеннями чинного законодавства України. Встановити, що при перетвореннi ПрАТ «СК «ІнтерГарант» всi його майновi права та обов’язки переходять до його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ІнтерГарантКонсалтинг».

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення ПрАТ «СК «ІнтерГарант».

15.  Про порядок обміну акцій ПрАТ «СК «ІнтерГарант» на частки товариства-правонаступника.

Проект рішення:

Коефіцієнт обміну акцій в статутному капіталі ПрАТ «СК «ІнтерГарант» на частки в статутному капіталі ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг» становить 1:1. Обмін акцій ПрАТ «СК «ІнтерГарант», що припиняється шляхом перетворення, на частки в статутному капіталі ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг», що створюється, здійснити пропорційно кількості акцій кожного з акціонерів Товариства у статутному капіталі. Акції акціонера у статутному капіталі ПрАТ «СК «ІнтерГарант» обмінюються на частки у статутному капіталі ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг» відповідно до розміру пакету акцій, якими володіє акціонер: 1 акція ПрАТ «СК «ІнтерГарант» номінальною вартістю 1000,00грн. обмінюється на 1 частку у статутному капіталі ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг» номінальною вартістю 1000,00грн.

16.   Про призначення комісії з припинення Товариства та визначення порядку та строку заявлення кредиторами своїх вимог.

Проект рішення:

Приймати кредиторські вимоги за місцезнаходженням Товариства.

1. Обрати комісію з припинення у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії Андрійчук Олена Миколаївна, члени комісії з припинення - Бзенко Надія Василівна, Севериненко Олена Геннадіївна.

2. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства в установленому законодавством порядку.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою www.intergarant.com.

З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбудуться 28 квітня 2017 року о 12:00, до їх проведення можливо ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час в кімнаті №9, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами особою є Севериненко Олена Геннадіївна, контактний телефон: (044) 238-64-05, www.intergarant.com.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

8017

7961

Основні засоби

1266

1364

Довгострокові фінансові інвестиції  

1330

2332

Запаси 

61

53

Сумарна дебіторська заборгованість  

3915

2748

Грошові кошти та їх еквіваленти 

371

288

Нерозподільний прибуток

-3236

-3221

Власний капітал 

7683

7698

Статутний капітал 

7500

7500

Довгострокові зобов'язання 

188

224

Поточні зобов'язання 

146

39

Чистий прибуток (збиток) 

-15

-2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

7500

7500

Кількість власних акцій викуплених, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

15

15

Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

29.03.2017 №60, «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

В. о. Голови правління                                                                                                                                                      О. М. Андрійчук

Сайт разработан SamsonOS