(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Повідомлення про про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

N
з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

 

1

2

3

4

5

 

 

 28.04.2017

 8017

 8017

100 

Зміст інформації

Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» від 28.04.2017, Протокол №45 від 28.04.2017 попередньо схвалено значні правочини, пов’язані з укладанням та виконанням: договорів страхування,  перестрахування; договорів, спрямованих на утворення страхових резервів та на управління страховими резервами граничною вартістю без обмежень, крім випадків, коли такі обмеження встановлені законом, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати Зборів, та надано право Наглядовій ради приймати рішення про вчинення цих значних правочинів. Загальна кількість голосуючих акцій -7500, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 6030, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" – 6030, "проти" – немає.

Сайт разработан SamsonOS