(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Загальні збори акціонерів у 2013 році

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» (місцезнаходження: 04053, Україна, м.Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться 09 квітня 2013 року, об 11:00год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04053, Україна, м.Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3. каб.19.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 09:15 до 10:45 за місцем проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24.00 годину 03 квітня 2013року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

На голосування у Зборах, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

  1. Обрання членів лічильної комісії. 
  2. Звіт Наглядової ради за 2012р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
  3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства та про корпоративне управління за 2012р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 
  4. Розгляд висновку незалежного аудитора та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
  5. Затвердження звітності Товариства за 2012рік. 
  6. Розподіл прибутку та  збитків Товариства. 
  7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. 
  8. Попереднє схвалення значного правочину.

З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбудуться 09 квітня 2013 року, об 11:00, до їх проведення можливо ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в кімнаті №19, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Федчик Наталя Миколаївна, контактний телефон: (044)238-64-05

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
2011р. 2012р.
Усього активів 9848 8778
Основні засоби 3530 3126
Довгострокові фінансові інвестиції 2382 2332
Запаси 60 51
Сумарна дебіторська заборгованість 2560 2519
Грошові кошти та їх еквіваленти 1121 612
Нерозподілений прибуток (збиток) (2981) (2821)
Власний капітал 7938 8098
Статутний капітал 7500 7500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 441 331
Чистий прибуток (збиток) (422) 160
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7500 7500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 24
Сайт разработан SamsonOS