(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Загальні збори акціонерів у 2014 році

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» (місцезнаходження: 04053, Україна, м.Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться 22 квітня 2014 року, об 11:00год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3. каб.19.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 09:15 до 10:45 за місцем проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24.00 годину 15 квітня 2014 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

На голосування у Зборах, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Звіт Наглядової ради за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства та про корпоративне управління за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
  4. Розгляд висновку незалежного аудитора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Затвердження звітності Товариства за 2013 рік.
  6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
  7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
  8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства.
  9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  10. Попереднє схвалення значного правочину.

З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбудуться 22 квітня 2014 року, об 11:00, до їх проведення можливо ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в кімнаті № 19, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Федчик Наталія Миколаївна, контактний телефон: (044) 238-64-05.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Станом на 31.12.2013р.

тис. грн.

Станом на 31.12.2012р.

тис. грн.

Усього активів

8694

8960

Основні засоби

2785

3126

Довгострокові фінансові інвестиції

2332

2332

Запаси

46

51

Сумарна дебіторська заборгованість

2453

2519

Грошові кошти та їх еквіваленти

633

612

Нерозподілений прибуток

0

0

Власний капітал

7789

8098

Статутний капітал

7500

7500

Довгострокові зобов'язання

639

484

Поточні зобов'язання

266

378

Чистий прибуток (збиток) за 2013 р., за 2012 р.

(309)

160

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7500

7500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

24

Сайт разработан SamsonOS