(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Загальні збори акціонерів у 2015 році

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» (місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф. 3) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться 22 квітня 2015 року об 11:00год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф. 3., каб. 19. 

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 09:15 до 10:45 за місцем проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24.00 годину 16 квітня 2015 року. 

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 

На голосування у Зборах, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:
  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Звіт Наглядової ради за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства та про корпоративне управління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
  4. Розгляд висновку незалежного аудитора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Затвердження звітності Товариства за 2014 рік.
  6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
  7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
  8. Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління.
  9. Попереднє схвалення значного правочину.

З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбудуться 22 квітня 2015 року об 11:00, до їх проведення можливо ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в кімнаті № 19, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами особою є Федчик Наталя Миколаївна, контактний телефон: (044) 238-64-05.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

8435

8694

Основні засоби

2554

2785

Довгострокові фінансові інвестиції

2332

2332

Запаси

48

46

Сумарна дебіторська заборгованість

2431

2453

Грошові кошти та їх еквіваленти

622

633

Нерозподілений прибуток

0

0

Власний капітал

7700

7789

Статутний капітал

7500

7500

Довгострокові зобов'язання

514

639

Поточні зобов'язання

221

266

Чистий прибуток (збиток)

(89)

(309)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7500

7500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

20

Сайт разработан SamsonOS