(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Загальні збори акціонерів у 2016 році

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» (місцезнаходження: 04053, Україна, м.Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться 27 квітня 2016 року об 11:00год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3., каб.19. 
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 09:15 до 10:45 за місцем проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24.00 годину 22 квітня 2016 року. 
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 
На голосування у Зборах, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:
  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Звіт Наглядової ради за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про корпоративне управління за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
  4. Розгляд висновку незалежного аудитора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Затвердження звітності Товариства за 2015 рік.
  6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
  7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
  8. Попереднє схвалення значного правочину.

З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбудуться 27 квітня 2016 року об 11:00, до їх проведення можливо ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, в кімнаті № 19, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами особою є Федчик Наталя Миколаївна, контактний телефон: (044) 238-64-05.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

7961

8435

Основні засоби

2358

2554

Довгострокові фінансові інвестиції

2332

2332

Запаси

53

48

Сумарна дебіторська заборгованість

2748

2431

Грошові кошти та їх еквіваленти

288

622

Нерозподілений прибуток

0

0

Власний капітал

7698

7700

Статутний капітал

7500

7500

Довгострокові зобов'язання

224

514

Поточні зобов'язання

39

221

Чистий прибуток (збиток)

(2)

(89)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7500

7500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

15

18

Сайт разработан SamsonOS