(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

↓ Документы
Дії Страхувальника при настанні події, яка має ознаки страхової:
 • протягом 3-х робочих днів повідомити Страховика/агента про всі події, які можуть стати причиною пред’явлення претензій чи подання позову щодо відшкодування шкоди, заподіяної третім особам;
 • своєчасно направити клопотання до суду про виклик Страховика як співвідповідача в процесі розгляду позову третьої особи до Страхувальника про відшкодування завданої шкоди;
 • у 3-денний строк повідомити Страховика/агента про всі вимоги, які пред’являються йому (претензії, інші письмові вимоги, позови), та направити копії документів, які обґрунтовують вказані вимоги, з метою отримання письмового погодження Страховика на досудове врегулювання вимог третіх осіб;
 • повідомити протягом 1-го робочого дня про настання подій, які можуть призвести до настання страхового випадку, відповідні компетентні органи, якщо така подія вимагає за законом втручання компетентних органів (випадки пожежі, вибуху, аварії та т. ін.);
 • не компенсувати завдану шкоду, не визнавати частково або повністю вимоги про відшкодування шкоди, які пред’являються третіми особами, а також не приймати на себе будь-яких зобов’язань з врегулювання таких вимог без письмової згоди на Страховика;
 • забезпечити участь Страховика в огляді місця події, де було завдано шкоду;
 • у випадку, якщо у Страхувальника з’явиться підстава для відмови у відшкодуванні шкоди третій особі чи зменшення її розміру, письмово повідомити Страховика/агента протягом 3-х робочих днів з дня отримання такої інформації та вжити всіх можливих заходів в межах Закону для використання такої можливості.

Страхове відшкодування:

 • при досудовому врегулюванні вимог третіх осіб щодо збитків, завданих їх майну Страхувальником, здійснюється Страховиком третім особам в розмірі прямих матеріальних збитків на підставі документів, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір завданої шкоди,  виданих компетентними органами;
 • при судовому врегулюванні вимог третіх осіб сума страхового відшкодування визначається на підставі рішення, постанови, вироку суду, які набрали законної сили;
 • у разі заподіяння шкоди здоров’ю, життю третіх осіб здійснюється у розмірі відповідного відсотку від ліміту відповідальності Страховика за однією третьою особою:
  • у разі смерті третьої особи - 100 % встановленого ліміту відповідальності;
  • у разі встановлення І групи інвалідності - 100 % встановленого ліміту відповідальності;
  • у разі встановлення ІІ групи інвалідності - 70 % встановленого ліміту відповідальності;
  • у разі встановлення ІІІ групи інвалідності - 50 % встановленого ліміту відповідальності;
  • у разі тимчасової втрати працездатності третьою особою - у розмірі 0,5% за кожний день втрати працездатності, але не більше 50% від ліміту відповідальності, який встановлений на одну третю особу.

Документи необхідні для отримання страхового відшкодування

Для отримання страхового відшкодування Cтрахувальник повинен надати ПрАТ «СК «ІнтерГарант» оригінали або нотаріально засвідчені копії наступних документів:
 • паспорт, ідентифікаційний код (для фізичної особи)
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або витяг з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичної особи)
 • довідка з ЄДРПОУ (для юридичної особи)
 • заява про виплату страхового відшкодування
 • документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (рішення Страхувальника по задоволенню вимог третьої особи, узгоджене із Страховиком; матеріали та висновки комісії з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру, акт про нещасний випадок по формі НТ або інші документи державних компетентних органів; внутрішній документ Страхувальника про розслідування причин на наслідків події )
 • документи, що підтверджують розмір завданої шкоди здоров’ю, життю третіх осіб (документи лікувально-профілактичних заходів, що підтверджують факт заподіяння шкоди здоров'ю третіх осіб; виписку із історії хвороби третьої особи (осіб), хвороба якої стала наслідком страхового випадку; листок непрацездатності; копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення третій особі інвалідності; заяву спадкоємця третьої особи про отримання відшкодування, копію свідоцтва про смерть т
 • документи, що підтверджують розмір шкоди, завданої майну третіх осіб (документи, що підтверджують майновий інтерес третіх осіб відносно майна, яке було пошкоджене чи знищене; будь-які документи, в тому числі компетентних державних органів, які засвідчують факт завдання шкоди майну третіх осіб)
 • копії претензій чи інших письмових вимог третіх осіб, пред’явлених до Страхувальника, зі всіма документами, що підтверджують обґрунтування таких вимог до Страхувальника; квиток або персональне запрошення третьої особи на культурно-масовий захід (якщо страховий захист надається на дії Страхувальника, пов’язані з організацією і проведенням спортивно-видовищних і культурно-освітніх заходів)
 • платіжні документи, які підтверджують факт самостійної компенсації Страхувальником шкоди, завданої життю, здоров’ю та майну третьої особи
 • копію або виписку з рішення, постанови, вироку суду про визнання обов’язку Страхувальника відшкодувати майнову шкоду третім особам
Сайт разработан SamsonOS