(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасних випадків – це компенсація витрат, що виникли внаслідок нещасного випадку та призвели до втрати здоров’я, життя та працездатности застрахованих осіб.

Страхувальниками можуть бути юридичні особи незалежно від форми власності, які уклали із ПрАТ «СК «ІнтерГарант» договір страхування.

Застрахованою особою може бути кожна дієздатна фізична особа або особа віком до 18 років. Особливо привабливим страхування від нещасних випадків є для  колективу, який займається спортом або колективу працівників промислових та інших господарств, діяльність яких безпосередньо пов’язана з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я.

Страховим випадком є:

 • тимчасова втрата Застрахованою особою загальної працездатності внаслідок нещасного випадку (для непрацюючих громадян та дітей - під тимчасовою втратою загальної працездатності розуміється перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні внаслідок нещасного випадку);
 • ушкодження здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
 • стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку;
 • смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Нещасним випадком є раптова, випадкова, короткочасна, незалежна від волі Застрахованої особи подія, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я Застрахованої особи або її смерть, а саме:

 • травматичне ушкодження, опіки, обмороження;
 • випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами, недоброякісними харчовими продуктами (за винятком сальмонельозу, дизентерії), ліками;
 • ботулізм, захворювання кліщовим енцефалітом, поліомієлітом, сказ внаслідок укусу тварини, правець;
 • утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з  тваринами, протиправні дії третіх осіб.

Страхування може здійснюватися на умовах, коли нещасний випадок стався:

 • тільки на виробництві;
 • тільки в побуті;
 • протягом доби (24 години).

Страхова сума визначається за згодою сторін при укладанні договору страхування.

Страховий тариф встановлюється індивідуально в залежності від способу життя та виду діяльності Застрахованого, обраної програми ризиків,  віку Застрахованого, страхового стажу, професійної ризиковості, терміну страхування, об’єктивних та суб’єктивних чинників, які суттєво впливають на характер страхового ризику від 0,03%.

Страхова виплата:

 • у разі смерті (загибелі) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку виплачується Вигодонабувачу або спадкоємцю Застрахованої особи у розмірі 100% страхової суми;
 • у разі встановлення групи інвалідності Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку виплачується в наступних розмірах:
  • І групи - 100% страхової суми;
  • II групи - 75% страхової суми;
  • III групи - 50% страхової суми;
 • у разі тимчасової втрати Застрахованою особою працездатності або ушкодження здоров’я здійснюється у розмірі від 0,1 до 2% (конкретний розмір встановлюється у Договорі страхування) страхової суми за кожну добу безперервного лікування, але не більше 50% страхової суми за весь час тимчасової непрацездатності.
 •   Правила добровільного страхування від нещасних випадків

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. На підставі Закону України "Про страхування" і даних Правил Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» (далі - Страховик) укладає договори добровільного страхування від нещасних випадків (далі – Договір страхування) з юридичною особою або дієздатною фізичною особою.

  1.2. Страхувальник - юридична особа або дієздатна фізична особа, які уклали зі Страховиком Договір страхування.

  1.3. Застрахована особа – дієздатна фізична особа або особа віком до 18 років, життя, здоров’я та працездатність якої є предметом страхового захисту та про страхування якої від нещасних випадків був укладений Договір страхування.

  Застрахована особа може набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з Договором страхування.

  Застрахованими особами можуть бути особи, які на час укладення Договору страхування не є інвалідами I, II або III групи, не є онкологічно хворими, хворими на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, ВІЛ-інфікованими, а також не знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах, якщо інше не передбачено Договором страхування.

  Якщо Страхувальник уклав Договір страхування відносно себе, то він одночасно є і Застрахованою особою.

  1.4. Вигодонабувач - фізична або юридична особа, призначена Страхувальником за згодою Застрахованої особи при укладенні Договору страхування для отримання страхової виплати у випадку смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

  Якщо Вигодонабувач не був призначений або помер, то страхова виплата у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку виплачується спадкоємцю(-ям) Застрахованої особи за законом або заповітом.

  В період дії Договору страхування до настання страхового випадку Страхувальник за згодою Застрахованої особи має право змінити особу Вигодонабувача, повідомивши про це Страховика письмово, якщо інше не передбачено Договором страхування.

  1.5. За даними Правилами передбачається укладання Договору страхування окремої фізичної особи та страхування колективу працівників Страхувальника або групи осіб. В останньому випадку Договір страхування укладається Страхувальником - юридичною особою про страхування фізичних осіб, які є його працівниками або членами родини цих працівників.

  1.6.  Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобовязання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування.

  1.7. Умови страхування, не обумовлені даними Правилами, регламентуються відповідними нормами Цивільного кодексу України, іншими нормативними актами, що регулюють цивільно-правові відносини у сфері страхування, Договором страхування, а також звичаями ділового обороту. Конкретні умови страхування визначаються Сторонами Договору страхування  та не повинні суперечити чинному законодавству України.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  2.1. Предметом договору страхування згідно даних Правил є майнові інтереси, що не суперечать закону України, пов’язані із життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої особи.

  3. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

  3.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

  Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату (страхового відшкодування) Страхувальнику (Застрахованій особі) або Вигодонабувачу, чи спадкоємцям Застрахованої особи.

   3.2. Нещасним випадком за даними Правилами слід вважати раптову, випадкову, короткочасну, незалежну від волі  Застрахованої особи (Страхувальника, Вигодонабувача, спадкоємця) подію, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я (травматичне ушкодження, опіки, обмороження, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами (за винятком сальмонельозу, дизентерії), ліками; ботулізм; захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом, сказ внаслідок укусу тварини, правець) Застрахованої особи або її смерть.

  Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи: утоплення, ураження  електричним струмом, блискавкою,  травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з  тваринами тощо, проникнення стороннього тіла, протиправні дії третіх осіб.

  Захворювання, у тому числі раптові та професійні, не відносяться до нещасних випадків.

  3.3. Страховими випадками згідно даних Правил є наступні події (за винятком тих, які сталися при обставинах, зазначених у розділі 4 цих Правил), які сталися внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час дії Договору страхування, та підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому законодавством порядку (медичними закладами, судом тощо):

  3.3.1. Тимчасова втрата Застрахованою особою загальної працездатності внаслідок нещасного випадку (для непрацюючих громадян та дітей - під тимчасовою втратою загальної працездатності розуміється перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні внаслідок нещасного випадку).

  3.3.2. Стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку;

  3.3.3. Ушкодження здоровя Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, згідно Додатку № 1 до цих Правил;

  3.3.4. Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

  3.4. Конкретний перелік страхових випадків, за якими виникає обов”язок  Страховика здійснити страхову виплату, визначається Договором страхування.

  3.5. Вказані у п. 3.3.2 (в тому числі, встановлення іншої більш важкої групи інвалідності) та п. 3.3.4 цих Правил події визнаються також страховими випадками при умові, що вони є наслідком нещасного випадку, який стався під час дії Договору страхування, що підтверджено документами відповідних компетентних органів, у порядку, встановленому законодавством (медичними закладами, судом тощо), якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.

  3.6. страхування може здійснюватися на умовах, коли нещасний випадок стався:

   тільки на виробництві;

  -          тільки в побуті;

  -          протягом доби (24 години).

   

  4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

  4.1. Не відноситься до страхового випадку подія, що відбулась внаслідок:

  а) вчинення або спроби вчинення Застрахованою особою протиправних дій;

  б) дій Застрахованої особи в стані алкогольного, наркотичного або токсичного спяніння;

  в) самогубства або спроби  самогубства Застрахованою особою за винятком тих випадків, коли Застрахована особа був доведений до такого стану протиправними діями третіх осіб, підтвердженими документами компетентних органів;

  г) вчинення Вигодонабувачем (спадкоємцем Застрахованої особи) протиправних дій, що призвели до загибелі або смерті Застрахованої особи;

  д) навмисного спричинення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень незалежно від її психічного стану, самолікування або лікування особою, яка не має медичної освіти;

  е) порушення Застрахованою особою правил техніки безпеки праці, правил протипожежної безпеки, правил дорожнього руху;

  є) керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, або без права на керування таким транспортним засобом, передачі управління транспортним засобом особі, яка знаходилася у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння або особі, яка не мала права на керування таким транспортним засобом.

  4.2. Страховик не надає страховий захист Договором страхування, якщо подія сталася:

  а) під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного органами влади в країні, або на території дії Договору страхування;

  б) під час громадських заворушень, революції, заколоту, повстання, страйку, путчу, локауту або терористичного акту, за винятком випадків, коли Застрахована не приймала безпосередню участь в цих подіях і була визнана потерпілою;

  в) у випадку впливу іонізуючого випромінювання, у тому числі взаємодії з радіоактивними речовинами;

  г) внаслідок протиправних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або осіб цих органів, в тому числі тих, що сталися внаслідок видання вищевказаними органами та посадовими особами актів, рішень, які не відповідають вимогам законодавства. При цьому, факт протиправних дій (бездіяльності) відповідних органів чи невідповідність документів законодавству встановлюється судом або в іншому передбаченому законодавством порядку.

  4.3. Страховик не надає страховий захист у разі несприятливих наслідків діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів (включаючи ін'єкції ліків), які пов’язані з лікуванням, що здійснювалось з приводу страхового випадку, який стався в період дії Договору страхування.

  4.4. При визнанні Страхувальника (Застрахованої особи) в судовому порядку безвісно відсутнім  страхова сума не виплачується.

  4.5. На підставі цих Правил не може бути укладений Договір страхування відносно осіб, які на момент його укладання визнані у судовому порядку недієздатними або обмежено дієздатними. 

  4.6. Страховиком можуть встановлюватися обмеження страхування:

  - по території дії Договору страхування (населений пункт, область, регіон тощо);

  - за віком – для Застрахованої особи;

  -          інші обмеження з урахуванням конкретних умов страхування. 

  Конкретний    перелік      виключень    зі       страхових      випадків   та   обмежень  страхування визначається у Договорі страхування.

  5.  СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ

  5.1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.

  Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

  Конкретний розмір страхового тарифу встановлюється у Договорі за згодою Сторін.

  5.2. Розмір страхового платежу визначається на підставі страхового тарифу, що наведений у Додатку № 2 до даних Правил.

  5.3. Договором страхування, укладеним на строк менше 1 року, розмір страхового платежу визначається як добуток річного страхового платежу на коефіцієнт короткостроковості на підставі Таблиці №1, в залежності від строку дії Договору страхування.

  Таблиця №1.

   Коефіцієнти короткостроковості в залежності від строку дії Договору страхування

  Строк дії Договору страхування

  (місяців)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Коефіцієнт короткостроковості

  0,093

  0,185

  0,275

  0,363

  0,45

  0,535

  0,618

  0,700

  0,780

  0,858

  0,935

  1,00

  У випадку, коли Договір страхування укладений на неповні місяці, страховий платіж сплачується як за повний місяць.

  5.4.  Страховий платіж сплачується одноразово, якщо інше не передбачено Договором страхування, у термін, визначений умовами Договору страхування.

  5.5. Страхувальник може сплатити страховий платіж готівкою у касу Страховика чи страховому агенту, або використати безготівкові форми розрахунків.

  6.  ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ

  6.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

  Розмір страхової суми встановлюється для кожної Застрахованої особи за згодою Сторін при укладенні Договору страхування.

  6.2. В період дії Договору страхування Страхувальник за згодою Страховика може збільшити розмір страхової  суми:          

  6.2.1. При збільшенні страхової суми величина доплати страхової премії (Д) розраховується за формулою (1) для кожного обєкту страхування окремо:

  Д =  (П2-П1) х К , де                                     (1)

   ПІ, П2 - страхові премії по первісній та кінцевій страховим сумам відповідно;

  К - коефіцієнт короткостроковості, який визначається згідно з таблицею №1 короткостроковості  кількістю повних місяців, що залишилися до кінця дії Договору страхування. При цьому неповний місяць приймається за повний.

  6.3.2.В разі збільшення страхової суми, Сторонами укладається додаткова угода по Договору страхування.

  7.  ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  7.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти Договір страхування.

  7.2. При укладанні Договору  Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховику про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки ймовірності настання страхового випадку. Істотними є такі обставини, які можуть мати вплив на рішення Страховика щодо укладання Договору страхування взагалі або щодо укладання Договору на узгоджених із Страхувальником умовах.

  Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, представлених ним при укладанні Договору страхування.

  Якщо після укладення Договору був встановлений факт повідомлення Страхувальником завідомо неправдиви

Перелік документів для укладення договору страхування

 • заява на страхування - список Застрахованих осіб
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія витягу з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Сайт разработан SamsonOS